Reglement vereniging BrOK (Bredase ondernemersvereniging KinderOpvang)

In dit huishoudelijk reglement staat hoe de vereniging de praktische zaken geregeld heeft. Het is een aanvulling op de statuten van BrOK en voldoet aan de informatieplicht t.a.v. de leden.

Het huishoudelijk reglement mag niet botsen met de statuten en de statuten mogen niet botsen met de wet.

De gang van zaken en de besluitvorming binnen verenigingen is vastgelegd in de statuten en reglementen van de vereniging. In deze statuten is verder uitgewerkt waar, hoe en wanneer en door wie (bestuur en algemene ledenvergadering) er beslissingen mogen worden genomen. Ook staat beschreven wanneer een stemming rechtsgeldig is.

Art. 1.

BrOK heeft als doel:

Middels het lidmaatschap bij te dragen aan een hoger niveau voor ondernemers in de kinderopvang, gemeente Breda en moet vanzelfsprekend en nuttig zijn. De vereniging is continue op zoek naar het scheppen en verrijken van kansen en mogelijkheden voor alle kinderen (binnen ons bereik) van nul tot en met twaalf jaar. Denk hierbij aan economische, sociale, persoonlijke en collectieve doelstellingen.

 

Art. 2. BrOK is als vereniging niet gebonden aan enige politieke partij. 

 

Art. 3. Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de raad van bestuur worden aangebracht met een eenvoudige meerderheid van stemmen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 

Art. 4. Alleen werkende leden zijn stemgerechtigd op de algemene vergadering. Wie werkend lid wenst te worden, dient daartoe een aanvraag te richten aan de voorzitter en wordt getoetst aan de hand van de reglementaire voorwaarden. Na voldoen van de contributie is men lid per kalenderjaar.

 

Art. 5. De algemene vergadering wordt samengeroepen op initiatief van de voorzitter of op verzoek van tenminste twee bestuursleden of van één vijfde van de werkende leden. Voor de agenda kan elk werkend lid voorstellen indienen bij de voorzitter tot vijf dagen vóór de vergadering. Bijkomende agendapunten dienen tenminste twee werkdagen vóór de vergadering naar elk werkend lid te worden gestuurd.

 

Art. 6. De vergadering van de algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid treedt een ander aanwezig bestuurslid in zijn plaats op.

 

Art. 7. De stemmingen gebeuren bij handopsteken. Indien over personen gestemd wordt zijn ze evenwel schriftelijk en anoniem. Besluiten worden in de notulen opgenomen.

 

Art. 8. De leden van de algemene vergadering kunnen te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging. Er vind geen restitutie plaatst in contributie. Hiertoe volstaat het een schrijven te richten aan de voorzitter van BrOK met daarin de vermelding van datum van opzegging.

Leden kunnen worden uitgesloten als zij gedurende twee opeenvolgende jaren geen enkele algemene vergadering bijgewoond hebben. Leden die ernstige schade berokkenen aan de goede naam en werking van de vereniging. Dit gebeurt bij twee derde meerderheid binnen de algemene vergadering van BrOK, nadat het lid werd gehoord. In dit geval dient de vereniging aan het betrokken lid de reden en de datum van uitsluiting schriftelijk mee te delen. 

 

Art. 9. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast kunnen nog een aantal bestuurders voor een aantal welomschreven taken aangeduid worden: verantwoordelijke voor public relations, publicaties, webstek.

 

Art. 10. De taakverdeling van de functies binnen de raad van bestuur is de volgende: -de voorzitter heeft de leiding van de vereniging en ziet toe op de goede werking ervan. Hij waakt erover dat de vergaderingen regelmatig plaatsvinden en dat de agenda wordt opgesteld. Hij leidt de besprekingen en zorgt voor het nemen en opvolgen van de beslissingen. -de secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie, het verzenden van de uitnodigingen voor de vergaderingen, het opmaken en bijhouden van de notulen van de vergaderingen, het opmaken en bijhouden van de ledenlijst en het opstellen van het jaarverslag.  -de penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging en het opstellen van de jaarlijkse begroting en de jaarlijkse rekening. Hij houdt tevens een correcte boekhouding bij.

 

Art. 11. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 2 jaar en hun mandaat is hernieuwbaar.

 

Art. 12. Aan het mandaat van lid van de raad van bestuur kan voortijdig een einde komen door: -vrijwillig ontslag; -ontslag als lid van de vereniging.

 

Art. 13. In de schoot van de raad van bestuur kunnen werkgroepen opgericht worden voor het realiseren van bepaalde projecten. Indien nodig kan hiervoor een beroep worden gedaan op externe deskundigen. Deze externen hebben geen enkele beslissingsbevoegdheid, enkel een adviserende opdracht.

 

Art. 14. Alle documenten en briefwisseling die het beheer van de BrOK worden aangaan zijn ondertekend door twee leden van de raad van bestuur. Gewone briefwisseling vanuit BrOK wordt ondertekend door één of twee leden van de raad van bestuur, tenzij een ander werkend lid daartoe gemachtigd wordt door de raad van bestuur. 

 

Art. 15. De vereniging voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 

*Indien wenselijk kunnen leden dit vier weken vooraf schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur Eventuele onkostenvergoedingen worden betaald door: vzw … (naam), onderwerp en factuurnummer.

 

Art. 17. De werkende leden zijn gehouden tot discretie ten overstaan van gevoelige persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van hun vrijwilligerswerk en tegenover derden wat betreft de werking van BrOK.  Op de website van BrOK is het contract volgens de wet AVG toegevoegd.

 

Overzicht

1.       De algemene vergadering stelt de statuten en reglementen vast.

2.       De statuten bepalen de bevoegdheden van verenigingsorganen zoals het bestuur, de

algemene vergadering en commissies.

3.       Het huishoudelijk reglement bepaalt praktische zaken

4.       In alle verenigingsorganen moet gestemd worden voordat een besluit tot stand komt.

5.       De uitslag van de stemming bepaalt of het besluit wordt aangenomen of niet. De statuten

bepalen wat voor meerderheid nodig is.

6.       Besluiten worden schriftelijk vastgelegd.

7.       De voorzitter van het orgaan stelt vast of en welk besluit is genomen.

 

 

Reglement / Kernwaarden (voordelen):

 

Ø  Het lidmaatschap van de vereniging moet voor iedere ondernemer in de gemeente Breda vanzelfsprekend en nuttig zijn!

Ø  Aan deelname zit een lidmaatschap verbonden

Ø  Minimaal 1x per jaar ledenvergadering

Ø  Deelname aan BROK geeft energie en inspiratie, zodat ondernemen moet leuk is en blijft. Het geeft motivatie om vernieuwend en ontwikkelingsgericht te werken

Ø  Ondernemers kunnen bij de vereniging terecht om nog kennis te vergaren en wegwijs te worden in de wereld van het ondernemerschap

Ø  Inspirerend en divers

Ø  Persoonlijk en maatschappelijk betrokken

Ø  Kennis en support

Ø  Delen van kennis en inspirerende sprekers en unieke activiteiten

Ø  Optreden als signalerings- en kennisoverdracht punt

Ø  Aanvragen van (gezamenlijke) subsidies

Ø  Een ideale (samenwerkingsverband) gespreks- en onderhandelingspartner (aanspreekpunt) voor de (lokale) overheden zoals gemeente, werkgeversorganisaties, onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties

Ø  Deelnemers afvaardigen in werkgroepen in klein verband zodat het voorstel in een later stadium voorgelegd kan worden naar bijv. gemeente

Ø  Mogelijkheid tot gezamenlijke contractafspraken leveranciers

Ø  Leveranciers staffelkorting

Ø  Scholing / cursussen

Ø  Uitwisselen train de trainers (tegen vergoeding) voor cursussen

Ø  Gebruik maken van faciliteiten P&O / overkoepelende disciplines

Ø  Informatie-uitwisseling subsidiemogelijkheden en aanvragen

Ø  Elkaar informeren en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving

Ø  Bevordert kwaliteitsverbetering en innovatie in de kinderopvang in gezamenlijk belang (IKK, IKC)

Ø  Inspiratie bij elkaar opdoen

Ø  Verbinding met elkaar ten behoeven van alle kinderen in Breda

Ø  Kwaliteitsverbetering en ervaringen uitwisselen

Ø  Laagdrempelig

Ø  Gezamenlijk de belangen behartigen voor alle kinderen in Breda

Ø  Maatschappelijke betrokkenheid in de regio
Sprekers aantal x  per jaar. Netwerkbijeenkomsten openbare inloop kinderopvang organisaties, interessante workshops voor directie of ondernemer, overleg bestuur elk kwartaal, compacte webpagina, eigen logo

Ø  Groot mogelijk netwerk creëren en in stand houden